Menu
Dnes má meniny: Slavomír Zajtra: Vojtech

Nová konateľka v mestskej vodárenskej spoločnosti sa ujala funkcie

Novou konateľkou Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o. sa od 1. apríla stala Monika Budaiová, ako ozrejmila Zuzana Hrinková-Siebenstichová (referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu mesta Hlohovec). Výmenu na poste za Tomáša Borovského, ktorý aktuálne spravuje mestský úrad, schválilo na základe výsledkov výberového konania ešte februárové MSZ.

M. Budaiová má 21-ročnú prax v oblasti vodárenstva. Prišla z pozície vedúcej útvaru technickej evidencie majetku a GIS v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra. Bola projektovou manažérkou v oblasti informačných systémov. Jej ambíciou je pokračovať v rozvoji spoločnosti a sústrediť pozornosť najmä na údržbu vodárenských a kanalizačných zariadení a objektov, tiež na plán obnovy, znižovania strát, rozvoj technickej evidencie majetku a GIS, zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov i iné pre spoločnosť dôležité témy.

Na zoznámenie sa s prostredím nepotrebovala veľa času, pretože prichádza z inej vodárenskej spoločnosti a orientuje sa v tejto oblasti. „Po úvodnom krátkom zoznámení so zamestnancami sme hneď v prvý deň riešili poruchu na vodovodnom potrubí, reklamácie odberateľov a ďalšie prevádzkové udalosti. Postupne sa oboznamujem s problematikou v oblasti ekonomiky, personalistiky a zmluvných partnerov. Teší ma, že na jednotlivých pracovných pozíciách sú zamestnanci, na ktorých sa môžem spoľahnúť a vedia mi poskytnúť relevantné informácie,“ uviedla nová konateľka.

Na najbližšie obdobie má jasné plány: „Na úvod objektívne posúdime súčasný stav, zrealizujeme interný audit prevádzkovaného majetku a jeho stavu, výrobno-technických procesov, technického vybavenia, existujúcich zmlúv, hardware/software vybavenia a tiež účtovný a personálny audit. Zaktualizujeme prevádzkový poriadok, nastavíme ročnú cyklickú údržbu. Chystáme sa vytvoriť plán obnovy vodárenskej infraštruktúry. Na existujúce a stále aktuálne projekty zabezpečíme stavebné povolenia. Tam, kde stavebné povolenie máme, rozbehneme investičné akcie. Samozrejme, stále pokračujeme v opatreniach na minimalizáciu odstávok a v znižovaní strát diagnostikou. Plánujeme tiež pravidelné výmeny vodomerov po ciachu.

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. bola založená v roku 2003 ako Mestská vodárenská a kanalizačná spoločnosť Hlohovec, s.r.o. Od roku 2005 pôsobila pod obchodným menom Vodárenské a technické služby, s.r.o. V období rokov 2015-2018 došlo k revitalizácii spoločnosti, ktorá zahŕňala aj optimalizáciu rozsahu vykonávaných činností. Zavŕšením tohto procesu bola aj zmena obchodného názvu spoločnosti. Od júla 2018 funguje ako Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Čítať ďalej...

Od apríla Hlohovec ponúka novú sociálnu službu – stravovanie v jedálni

Mesto Hlohovec od 1. apríla tohto roku začína poskytovať pre svojich obyvateľov novú sociálnu službu – stravovanie v jedálni, ktorú bude zabezpečovať prostredníctvom rozpočtovej organizácie Harmónia – Zariadenie pre seniorov na základe uzatvorenej zmluvy. Nárok na túto službu majú nielen seniori.

Sociálna služba – stravovanie v jedálni je určená fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorá spĺňa podmienky vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách. Podľa VZN č. 231/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec zo septembra 2018, nárok na ňu majú nepracujúci dôchodcovia, ktorí sú poberateľmi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a tiež ľudia, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi vrátane príspevkov.

Prvým krokom pre záujemcov o túto službu je navštíviť Mestský úrad v Hlohovci – Referát sociálnych služieb a vyplniť žiadosť. K nej je potrebné doložiť požadované prílohy, a to rozhodnutie zo Sociálne poisťovne o výške poberaného dôchodku a tiež priznať iné príjmy či dávky, ich druh a výšku. Následne úrad žiadateľovi zašle v súlade s platným VZN „Oznámenie o priznaní alebo nepriznaní nároku na túto službu“. Po kladnom vyhodnotení žiadosti je ďalším krokom návšteva Harmónie – ZpS na Hollého ulici 7. Tam sa už žiadateľ, po zaevidovaní ním predloženého Oznámenia, stáva stravníkom jedálne. Stravník si tu kupuje stravné lístky na celý nasledujúci mesiac, týždeň pred odoberaním stravy. Platí sa v hotovosti do pokladne ZpS priamo v jedálni. Rovnako na tomto mieste si klient obed nahlasuje alebo odhlasuje. Klienti sú povinní oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za stravovanie. V prípade naplnenia kapacity v jedálni nebude ďalším žiadostiam vyhovené. Výška príspevku pre poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa fyzickej osobe určuje podľa výšky dôchodku alebo podľa príjmu. Suma za jeden obed je 3,58Eur. Mesto Hlohovec poskytuje príspevok vo výške od 0,50Eur do 1,50Eur na jeden vydaný obed.

Výška dôchodku/iného príjmu

Úhrada stravníka

Dôchodok 200Eur

2,08Eur

Dôchodok od 200,01Eur do 300,00Eur

2,58Eur

Dôchodok od 300,01Eur do 400,00Eur

3,08Eur

Dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov

2,08Eur

Hlohovčania, ktorí splnia stanovené podmienky pre sociálne stravovanie, si po novom môžu prísť po obed alebo si ho priamo zjesť v novovybudovanej jedálni v ZpS na Hollého ulici 7. Obedy stravníkov sa vydávajú iba v pracovných dňoch od 11:30-13:30. V priebehu mesiaca je možné obed odhlasovať na jednotlivé dni vždy vopred od 13:30 na tel.č.: 0950 184 921, či osobne v jedálni.

Pred spustením samotnej služby stravovania pre verejnosť v ZpS došlo k rekonštrukcii pôvodnej kuchyne a jedálne v danom objekte. Prestavba trvala štyri mesiace. Dnes má nová kuchyňa s jedálňou kapacitu 300 jedál denne, pričom približne 100 porcií je určených pre dennú spotrebu klientov a personálu Harmónie. V jedálni je k dispozícii 26 miest pre stravníkov, ktorí sa rozhodnú pre konzumáciu jedla na mieste, ako uviedla Zuzana Hrinková-Siebenstichová (referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu).

Záverom, v Hlohovci bol už v minulosti tento typ sociálnej služby poskytovaný, avšak z dôvodu nesprávneho poskytovania, ktorý nerešpektoval platnú legislatívu, bolo takéto stravovanie zrušené. Dnes je mestom dotované stravovanie pre verejnosť možné práve vďaka registrovanej sociálnej službe, ktorá bude poskytovaná v súlade s platnými právnymi predpismi a VZN č. 231/2018.

Čítať ďalej...

Herečka a šansoniérka Chantal Poullain v Hlohovci

Mestské kultúrne centrum pozýva na koncert francúzskej herečky a speváčky Chantal Poullain, ktorá vystúpi v Empírovom divadle 14. apríla o 18:00. Táto francúzska herečka a speváčka žije v Českej republike a delí svoj čas medzi divadlo a koncerty. Chantal spieva česky a prevažne francúzsky, teda jazykom ktorý k šansónu bytostne patrí. Koncert uvádza šarmantnou češtinou a vďaka svojej charizme okúzľuje publikum energiou a neskutočnou pohodou, že sa divák cíti ako v parížskom umeleckom bare. Práve hovorené slovo je najväčším pojítkom medzi publikom a hudbou. Zamatový hlas, skvelé šansóny a jazzovo ladená kapela Štepána Markoviča vytvárajú na koncerte dokonalú atmosféru sladkého Francúzska. Vstupné: 10€
Vstupenky si môžete zakúpiť cez maxitiket: https://vstupenky.maxiticket.sk/chantal-poullain-sanson-2019-hlohovec 
alebo si ich môžete zakúpiť v Informačnom centre na Námestí sv. Michala 3.
Čítať ďalej...

Navýšená kapacita materských škôl v Hlohovci

V pondelok 4. marca v ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci riaditeľka školy Denisa Králičová spolu s primátorom mesta Miroslavom Kollárom, za prítomnosti nových škôlkarov, ich rodičov a zástupcov odboru školstva na mestskom úrade, otvorili ďalšie dve nové triedy pre škôlkarov s možnosťou umiestniť v nich až 50 detí.

Spomínané dve triedy vznikli rekonštrukciou priestorov v juhovýchodnom krídle objektu školy v úrovni druhého nadzemného podlažia. Podobnou prestavbou vznikli aj prvé dve triedy tejto MŠ v roku 2016.

Stavebné práce sa začali v októbri 2018, pričom rekonštrukcia sledovala pôvodnú dispozíciu daného priestoru s jednou hlavnou chodbou, ktorá bude zároveň slúžiť ako priestor šatní. Z chodby je vstup do oboch nových tried, ktoré majú charakter herne so spálňou ako jeden ucelený priestor. V rámci každej triedy sa nachádzajú samostatné sociálne zariadenia. Vstup do MŠ je centrálny, na prízemí. Z hľadiska požiarnej ochrany bol vytvorený aj ďalší únikový východ a to vonkajšie oceľové schodisko. Obnova sa týka aj školského dvora. Škôlkarom pribudne aj nové oplotené detské ihrisko na zelenej ploche oproti vstupu vstupu do školy zo Šafárikovej ulice. Jeho súčasťou bude pieskovisko, hojdačky i herná zostava s vežami. S jeho výstavbou sa už začalo. Celkové náklady na prestavbu vrátane vybudovania detského ihriska sú zmluvne stanovené na 160.300eur. Spolu tak vzniká moderná štvortriedna MŠ s celkovou kapacitou 95 detí, ktoré budú mať k dispozícii novovybavené triedy a dve vonkajšie zóny na hranie.

Čítať ďalej...

Pri ceste do Bratislavy bude lepšie nechať auto doma

Obyvateľom Trnavského kraja cestujúcim autom do Bratislavy sa od piatka 15. februára skomplikuje doprava vzhľadom na pripravované dopravné obmedzenia v hlavnom meste. Trnavská župa preto obyvateľom kraja odporúča zvážiť využitie prostriedkov verejnej osobnej dopravy.

V rámci plánovaných dopravných obmedzení, v kompetencii magistrátu hlavného mesta, bude kompletne uzavretá ulica Mlynské Nivy a niektoré zjazdy z Prístavného mosta smerom na Slovnaft a Prístavnú ulicu, čo bude mať výrazný negatívny dopad na dopravu v celej východnej časti Bratislavy. Začnú sa tiež práce na autobusovej stanici Mlynské Nivy a výstavba D4 a R7.

Vzhľadom na tieto skutočnosti odporúčame cestujúcim, aby individuálnu dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch a uprednostnili cestovanie verejnou osobnou dopravou (prímestská autobusová doprava alebo vlaková doprava v kombinácii s mestskou hromadnou dopravou).

Spoločnosti zabezpečujúce prímestskú dopravu sú na zvýšený záujem cestujúcich pripravené a majú dostatočné kapacity na prepravu. Železničná spoločnosť Slovensko postupne od minulého roka navýšila počet vlakových spojov na hlavných ťahoch prechádzajúcich cez Trnavský kraj v smeroch z Komárna, zo Žiliny a z Galanty do Bratislavy.

V hlavnom meste budú v najviac dotknutých častiach zriadené špeciálne jazdné pruhy, ktoré budú preferovať verejnú dopravu, aby urýchlili presun v rámci mesta. Využitie verejnej osobnej dopravy a zníženie individuálnej dopravy dáva vyšší predpoklad priepustnosti v kolíznych uzloch, ako aj skrátenie prepravného času všetkých cestujúcich.

Všetky informácie o situácii k plánovaných dopravných obmedzeniach v meste Bratislava nájdete na stránke www.zvladneme.to.

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

Fraštacké noviny

  • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.